Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Společnost Rockfon ROCKWOOL, a. s. (dále jen ROCKWOOL) se zavazuje chránit vaše on-line soukromí.

Zavedla proto soubor závazných podnikových pravidel (Binding Corporate Rules, BCR), představujících globální standard ochrany osobních údajů, jenž musí být dodržován všemi subjekty v rámci organizace ROCKWOOL. 

Poskytnete-li společnosti ROCKWOOL osobní údaje prostřednictvím internetových stránek www.rockfon.cz (dále jen web), naloží s nimi společnost ROCKWOOL zcela v souladu se zásadami stanovenými v pravidlech BCR a ve vnitrostátní legislativě o zpracování osobních údajů tak, jak byly společností ROCKWOOL International A/S přijaty v následujícím prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

 1. Obecné zásady zpracovávání osobních údajů

Nařízení týkající se zpracovávání osobních údajů poskytuje rámec k zajištění správného způsobu nakládání s osobními údaji. Společnost ROCKWOOL vždy zajistí:

 • zpracování vašich osobních údajů poctivě, zákonně a transparentně,
 • adekvátní, relevantní a přiměřený sběr údajů,
 • přesnost a aktuálnost údajů – nepřesné či neúplné osobní údaje budou opraveny, vymazány nebo bude jejich další zpracování pozastaveno,
 • neuchovávání údajů na dobu delší než nezbytně nutnou,
 • zpracovávání pouze pro konkrétní, explicitní a legitimní účely a pouze v souladu s účelem, pro nějž byly shromážděny,
 • bezpečnost.
2. Typy osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme shromažďovat a zpracovávat mnoha způsoby. Příležitostí mohou být výměny informací prostřednictvím různých kanálů včetně našich webových stránek, např. webu ROCKWOOL Career site.

Některé osobní údaje je nezbytné zpracovat, abychom vám mohli poskytovat služby, o něž jste požádali, a některé osobní údaje můžete poskytnout dobrovolně. Vždy vám dáme vědět (např. použitím hvězdičky (*)), která osobní data potřebujeme, a sdělíme vám, jaké důsledky pro nás bude neposkytnutí údajů mít, například nemožnost (plného) uspokojení vašich požadavků. 

Osobní údaje, jež shromažďujeme a zpracováváme, lze obecně rozdělit do následujících kategorií:

 • kontaktní informace, například jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, titul, místo zaměstnání atd.,
 • informace, jež poskytnete při kontaktování naší organizace prostřednictvím kontaktních online formulářů,
 • profilové informace v případě, že si u nás vytvoříte svůj profil nebo účet včetně uživatelského jména a šifrovaného hesla,
 • uživatelské informace, např. technické údaje týkající se používání a zobrazování včetně IP adresy zaznamenané při návštěvě našich webových stránek či aplikací včetně návštěv stránek třetích stran (viz také ustanovení 5 níže),
 • informace získané při náborových aktivitách prostřednictvím webu ROCKWOOL Career site, jež budeme dále zpracovávat:
  • dovednosti, dosažené vzdělání a pracovní zkušenosti,
  • výsledky hodnocení a hodnocení prováděné v rámci procesu náboru,
  • věk a pohlaví.

V počátečních fázích náboru neshromažďujeme a nezpracováváme konkrétní kategorie údajů, jako je například rasový či etnický původ, politické názory, náboženské či filozofické přesvědčení, členství v odborech, genetické/biometrické údaje, sexuální orientace či zdravotní stav. V pozdější fázi procesu náboru (budou-li to vyžadovat místní pracovněprávní předpisy) však můžeme potřebovat shromažďovat zvláštní kategorie osobních údajů či informace o trestních záznamech.

3. Naše záměry při zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze k uskutečňování legitimních cílů a obecně budeme vaše osobní údaje zpracovávat, pouze pokud:

 • vyjádříte se zpracováním svůj souhlas,
 • nebo je zpracování nezbytné k plnění smlouvy,
 • nebo je zpracování nutné k plnění právních povinností, které se nás týkají,
 • nebo je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, jimž se věnujeme my nebo třetí strana, a zpracování pro vás není poškozující. Jedná se o naše zájmy v oblasti rozvoje, hodnocení, marketingu a prodeje našich produktů či služeb, uskutečňování, vývoj a udržování obchodních vztahů s našimi zákazníky, dodavateli a budování dalších obchodních vztahů, např. prostřednictvím segmentace zákazníků s analýzou a přípravou statistik.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Abychom vám usnadnili využívání webu, našich služeb a produktů.
 • Abychom vás mohli kontaktovat v rámci běžných vztahů se zákazníky.
 • K zasílání zpravodajů a dalších marketingových materiálů včetně průzkumů, pokud o to požádáte.
 • K poskytování obecných služeb a podpory zákazníkům.
 • K získávání postřehů zákazníků a poznatků o tom, jak jsou využívány naše nejrůznější služby včetně webů a aplikací, abychom je mohli vyhodnocovat a vylepšovat.
 • K vytváření a uskutečňování obchodních spojení.
 • K náboru osob a obsazení volných míst.
 • K ukládání kandidátů pro případné budoucí nábory.
 • K ukládání žádostí o zaměstnání pro případné budoucí nábory.
 • Abychom externím osobám umožnili zařadit se mezi uchazeče nebo je začlenit do fondů kandidátů.
 • K zajištění souladu s platnými právními předpisy.
4. Vyjádření výslovného souhlasu

Webové stránky nabízejí uživatelům možnost vyjádření výslovného souhlasu, takže se sami rozhodnete, zda budete chtít dostávat naše zpravodaje, speciální nabídky či jiné informace o nových funkcích, událostech a službách. Marketingové nabídky vám před shromažďováním údajů popíšeme, a než vám začneme marketingový materiál dodávat e-mailem, vyžádáme si váš souhlas. Budete-li si přát odstranění ze seznamu adresátů a nedostávat do budoucna další zprávy k určitému tématu, klikněte na odhlašovací odkaz v dolní části e-mailové zprávy, jejíž obsah chcete odhlásit. 

5. Soubory Cookie

Na našich webových stránkách využíváme soubory cookie. Další informace o používání souborů cookie si můžete přečíst v našich zásadách použití souborů cookie.

6. Skupina ROCKWOOL Group

Osobní údaje mohou být převáděny v mezinárodním měřítku mezi subjekty v rámci skupiny ROCKWOOL Group k účelům, pro něž byly shromážděny za předpokladu, že přenos osobních údajů není omezen zákonem.

Se zřetelem na subjekty ROCKWOOL nacházející se v zemích mimo EU/EHP, jež nejsou pokládány za bezpečné třetí země (tj. nezajišťují přiměřenou úroveň ochrany údajů), budou legitimním základem přenosu osobních údajů pravidla BCR společnosti ROCKWOOL.

Přehled o organizaci skupiny ROCKWOOL je k dispozici zde

7. Zpřístupnění údajů, přenos a předávání osobních údajů třetím stranám

Zpřístupnění a přenos vašich osobních údajů třetím stranám (subjekty mimo skupinu ROCKWOOL) jsou omezeny na minimum a podmíněny odpovídající úrovní ochrany údajů. Osobní údaje můžeme zpřístupnit či předat třetím stranám za následujících okolností:

 • Třetí strany nabízejí služby naším jménem, např. hostování, IT podpora, marketingové služby, administrativní služby atd. Takovýmto třetím stranám je povoleno pouze zpracování osobních údajů v souladu s našimi pokyny a na základě písemné smlouvy se zpracovatelem údajů.
 • K ustavení, výkonu či ochraně naších zákonných práv.
 • Pokud jste vyjádřili svůj dřívější souhlas se zpřístupněním osobních údajů třetím osobám.
 • V případě sloučení, prodeje, vytvoření společného podniku, postoupení, převodu vlastnictví či jiné celkové nebo částečné dispozice aktiv či akcií společnosti ROCKWOOL (včetně souvislostí s bankrotem či podobnými procesy).
 • V souladu s ustanoveními v našich zásadách použití souborů cookie, srov. část 5 výše.

Sídlí-li příjemce osobních údajů v zemi mimo EU/EHP bez zajištění přiměřené úrovně ochrany údajů, převedeme takovému příjemci vaše osobní údaje pouze po uzavření písemné smlouvy o přenosu na základě standardních smluvních doložek Evropské komise.

8. Váš souhlas

Jak bylo uvedeno výše, základem některých našich zpracovatelských aktivit je vyjádření vašeho souhlasu. V takovém případě budete mít právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Jestliže svůj souhlas odvoláte, ukončíme zpracovávání vašich osobních údajů, ledaže je další zpracovávání či uchovávání v nějaké míře povoleno či požadováno podle příslušných právních předpisů o osobních údajích nebo jiných platných zákonů a předpisů. 

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování prováděného před odvoláním souhlasu. Dále platí, že v důsledku odvolání vašeho souhlasu nemusíme být schopni plnit vaše požadavky nebo vám poskytovat služby.

9. Bezpečnost

Společnost ROCKWOOL se zavazuje, že bude mít k dispozici příslušná bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Naše webové stránky jsou zajištěny bezpečnostními opatřeními k ochraně proti ztrátě, zneužití a pozměňování osobních údajů pod naší kontrolou.

10.Vaše práva 

Máte právo přístupu ke zpracovávaným osobním údajům s výhradou určitých zákonných výjimek. Dále můžete vznášet námitky proti shromažďování a dalšímu zpracovávání vašich osobních údajů a v případě potřeby máte právo své osobní údaje opravovat. Můžete také požádat o omezení zpracování.

Veškeré nepřesné nebo zastaralé informace na požádání uživatele odstraníme nebo opravíme.

Kdykoli můžete požádat o odstranění informací poskytnutých prostřednictvím webu ROCKWOOL Career site. Informace však budou uloženy v souladu s platnými právními a regulačními požadavky. Data budou vymazána na základě místních pravidel mazání nakonfigurovaných v systému. Doba uložení je 6 měsíců, nestanovují-li místní právní požadavky delší nebo kratší dobu povinného uložení.

Vaše osobní údaje vymažeme bez zbytečného odkladu, nebudeme-li mít právní základ k pokračování zpracovávání, např. v situaci, kdy je zpracování nezbytné k ustavení, výkonu či ochraně právních nároků nebo v případě nutnosti realizace smlouvy s vámi.  

Chcete-li některá z výše uvedených práv využít, kontaktujte nás prosím (viz část 13).

Abychom vašim požadavkům mohli vyhovět, poskytněte prosím příslušné informace včetně celého jména a e-mailové adresy k identifikaci vaší osoby. Na váš požadavek odpovíme co nejdříve – nejpozději do jednoho měsíce.

Jestliže s naším způsobem zpracovávání svých osobních údajů nesouhlasíte, můžete podat stížnost u místní agentury pro ochranu údajů.

11. Stížnosti

V případě jakýchkoli stížností ve věci zpracování osobních údajů společností ROCKWOOL nás neváhejte kdykoli kontaktovat, viz část 13.

Vaši stížnost přezkoumáme a vyhodnotíme. V případě potřeby vás budeme kontaktovat, abychom získali další informace. Přijetí stížnosti či námitky vám vždy do 5 pracovních dnů potvrdíme. 

Veškeré stížnosti či námitky se budeme snažit vyřídit do jednoho měsíce.  Nebude-li možné rozhodnout do jednoho měsíce, budeme vás informovat o důvodech zpoždění a době, kdy lze rozhodnutí očekávat (tato doba nepřekročí lhůtu 6 měsíců od obdržení podnětu).

Kdykoli před, v průběhu či po výše popsaném procesu podání stížnosti můžete také podat stížnost u místní agentury pro ochranu údajů nebo u jiného příslušného soudu či orgánu. 

12. Odkazy na jiné webové stránky atd.

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo integrované stránky. Neodpovídáme za obsah webových stránek jiných společností (webové stránky třetích stran) ani za postupy takových společností v záležitostech shromažďování osobních údajů. Při návštěvě webových stránek třetích stran byste si měli přečíst zásady vlastníků týkající se ochrany osobních údajů a další příslušné zásady.

13. Kontaktní údaje

Máte-li nějaké požadavky či dotazy týkající se zpracovávání vašich osobních údajů nebo zásad ochrany osobních údajů obecně, kontaktujte nás:

ROCKWOOL International A/S

ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584
2640 Hedehusene
Denmark

Group Legal Affairs
Email: dataprotection@rockwool.com