Kodex chování ROCKWOOL Group

Ve skupině ROCKWOOL Group se zavazujeme chovat se eticky ve všem, co děláme. Je to závazek vůči sobě navzájem, vůči našim zákazníkům a společnosti. S tímto závazkem na mysli vypracovala Komise pro integritu Kodex chování, který slouží jako kompas, jenž nás jako jednotlivce a jako organizaci vede k dosahování našich dlouhodobých podnikatelských cílů.

Náš Kodex chování vysvětluje význam termínu "integrita" a naše hodnoty ve skupině ROCKWOOL Group. Integrita pro nás znamená být čestní a mít pevné morální zásady. Integrita je začleněna do historie ROCKWOOL Group a tvoří úhelný kámen způsobu podnikání společnosti ROCKWOOL. Ambici´´ozní a kompetentní zaměstnanci, kteří jednají s integritou, jsou ti, kdo umožňují naší skupině, aby v podnikání dosahovala dlouhodobého úspěchu.

Daňové zásady ROCKWOOL Group

Ve všech daňových záležitostech uplatňujeme stejné hodnoty a integritu tím, že dbáme na to, aby primárním zaměřením byl běžný provoz skupiny a abychom ve všech zemích, kde podnikáme, vyhovovali všem relevantním daňovým zákonům, stejně jako mezinárodním nařízením a postupům včetně směrnic OECD.