Kategorie

Akustika

Proč jsou akustické vlastnosti prostředí důležité?

Hluk je slyšitelná energie, která může nepříznivě ovlivnit náš psychologický i fyziologický stav. Použití materiálu pohlcujícího zvuk omezí zvukové odrazy a vytvoří komfortní interiérové klima.

Akustické desky z kamenné vlny

Kamenná vlna je ze své podstaty výborným zvukově pohltivým materiálem a našim stropním a stěnovým řešením propůjčuje vynikající akustické vlastnosti.  Docílíte vysoké úrovně akustického komfortu se zachováním vysoké úrovně estetiky. Akustická hodnocení výrobků Rockfon byla testována a certifikována nezávislými laboratořemi.

 • Ve školách žáci neslyší až 70 % souhlásek vyslovených učiteli(1)
 • V nemocničním prostředí je ochrana proti hluku velmi důležitá při zotavování pacientů, neboť „nežádoucí zvuky“ zvyšují krevní tlak a tepovou i dechovou frekvenci(2)
 • V kancelářích je 70 % zaměstnanců přesvědčeno, že jejich produktivita by se v méně hlučném prostředí zvýšila.(3)

1) Výzkumný projekt „Speech Intelligibility in Classroom“ (srozumitelnost řeči v učebnách) uskutečněný Fakultou stavebního inženýrství a geodézie (Department of Building Engineering & Surveying) edinburské Herriot-Wattovy univerzity ve Spojeném království.
2) Zdravotnické technické memorandum 08-01: Akustika
3) Julian Treasure, Sound Business, 2007

Jak se chová zvuk v místnosti?

Při dopadu zvukové vlny na plochu absorbuje část energie materiál a část se odrazí zpět do prostoru. Kvalita zvukové pohltivosti je určena uspořádáním prostoru a vlastnostmi použitých materiálů.

Kamenná vlna má ze své podstaty vynikající zvukově absorpční vlastnosti.

Řádná zvuková pohltivost

 • Zvuková pohltivost ovlivňuje hladinu akustického tlaku v místnosti. Napomáhá vytvoření komfortního prostředí, v němž se lidé mohou soustředit a produktivně pracovat, aniž by podléhali podráždění či stresu vyvolanému hlukem.
 • Zvyšuje srozumitelnost řeči, což usnadňuje pochopení prezentací či konverzace.
 • Omezuje dozvuk (ozvěnu) a tzv. efekt koktejlové párty, kdy intenzita zvuku v místnosti nekontrolovaně vzrůstá. Lidé totiž mluví čím dál hlasitěji, aby si rozuměli, až nakonec všichni křičí.
Kolik zvuku prostupuje z jedné místnosti do druhé?

Naše stropy z kamenné vlny napomáhají omezit prostup nežádoucího zvuku z jedné místnosti do druhé. Celková zvuková izolace přilehlých prostor se vyjadřuje hodnotami DnT,w, R´w nebo DnT,A. Představuje schopnost celkové konstrukce (příček, stropu, podlahy a všech spojů) blokovat zvuk hovoru, hudby či jiného hluku přenášeného vzduchem a stavebními prvky. Čím vyšší je hodnota (v dB), tím lepší jsou vlastnosti.

Některé regulační orgány stanovují minimální hodnotu 35–45 dB mezi kancelářemi nebo 50–60 dB mezi byty a bytovými jednotkami. Hlavními prvky určujícími zvukově izolační vlastnosti materiálu jsou hmota, vzduchotěsnost a schopnost pohlcování zvuku. Hmota, vzduchotěsnost a zvuková pohltivost jsou primární vlastnosti určující zvukově izolační vlastnosti materiálu.

Kročejová neprůzvučnost mezi dvěma podlažími vyjadřuje schopnost konstrukce izolovat zvuky vytvářené nárazy, např. kroky či zabouchnutím dveří. Vyjadřuje se v dB jako hladina akustického tlaku kročejového hluku L’nT,w. Čím je hodnota nižší, tím lepší je hladina akustického tlaku a tedy i kročejová neprůzvučnost. Některé regulační orgány stanovují pro učebny a kanceláře maximální hodnotu L’nT,w (L’nT(Tmf,max),w ve školách) na úroveň 60 dB.


Cesty prostupu zvuku mezi přilehlými prostory

Stropy z kamenné vlny Rockfon pomohou omezit prostup zvuků z jedné místnosti do druhé.

Vylepšená zvuková izolace

 • Všechny stěny a stropy do jisté míry omezují prostup zvuku z jedné místnosti do druhé.
 • Použití stavebních prvků s vynikajícími zvukově izolačními vlastnostmi přispívá k vyšší míře soukromí a důvěrnosti.
 • Zvuková izolace napomáhá omezit hladinu akustického tlaku v přilehlých místnostech a vytvoří pohodlnější prostředí, v němž se každý může snadno soustředit.
Co označuje ukazatel hladiny akustického tlaku?

Hladina akustického tlaku vyjadřuje míru hluku v prostředí. Vystavení trvale vysokým hladinám akustického tlaku nebo vysokým zvukovým špičkám může časem poškodit zdraví.

Průměrná hladina akustického tlaku je důležitá ve všech prostředích – od továren po mateřské školky. Evropská unie definovala maximální expoziční limity na úrovni 85 dB (A) a v některých zemích nesmí při veřejných akcích, jimiž jsou např. koncerty, dojít k překročení hlučnosti 96 dB (A).

Hladina akustického tlaku v místnosti závisí na intenzitě zdroje zvuku, tvaru místnosti, množství zvukově pohltivých ploch a jejich kvalitě.

Zdroj: Vládní úřad pro bezpečnost a zdraví při práci v USA

V průmyslovém prostředí velmi často panují vysoké hladiny akustického tlaku, jež vyžadují specifické akustické úpravy. Společnost Rockfon nabízí řadu řešení, například stropy s vysokým činitelem neprůzvučnosti, přepážky nebo stěnové absorbéry. Hladina akustického tlaku vyjadřuje míru hluku v prostředí. Vystavení trvale vysokým hladinám akustického tlaku nebo vysokým zvukovým špičkám může časem poškodit zdraví. Hladina akustického tlaku vyjadřuje míru hluku v prostředí. Vystavení trvale vysokým hladinám akustického tlaku nebo vysokým zvukovým špičkám může časem poškodit zdraví.

O čem vypovídá ukazatel doby dozvuku?

Nejvýznamnějším faktorem veškerých regulací je doba dozvuku, definovaná jako doba potřebná k poklesu hladiny akustického tlaku o 60 dB pod původní úroveň.

Ve většině případů platí, že krátká doba dozvuku zlepšuje akustické pohodlí. Avšak v některých situacích, například na koncertech nebo v konferenčních halách může delší doba dozvuku naopak přinést vyšší komfort poslechu.

Doba dozvuku závisí na velikosti a tvaru prostoru, a dále na množství, kvalitě a umístění absorpčních ploch v prostoru. Čím lepší je zvuková pohltivost místnosti, tím kratší je doba dozvuku.

O čem svědčí srozumitelnost řeči?

Srozumitelnost řeči vyjadřuje míru slyšitelnosti a srozumitelnost hovoru v místnosti. Úzce souvisí s dobou dozvuku.

Na srozumitelnost řeči má vliv řada faktorů. Patří mezi ně intenzita řečového signálu, směr zdroje zvuku, úroveň hluku pozadí, doba dozvuku v prostoru a tvar místnosti.

Míra srozumitelnosti řeči se obecně vyjadřuje indexem přenosu řeči STI (Speech Transmission Index) s hodnotami v rozmezí od 0 do 1. V prostoru učebny by například měla být úroveň nejlépe nad hodnotou 0,6. Zjednodušeným (rychlejším) nástrojem k vyhodnocení srozumitelnosti řeči je index přenosu srozumitelnosti rychlé řeči (RASTI – Rapid Speech Intelligibility Transmission Index).

Co je zvuková izolace?

Celková zvuková izolace představuje schopnost místnosti (příčky, strop, podlaha a všechny spoje) zamezit prostupu zvuku vzduchem a stavebními prvky.

Celková zvuková izolace přilehlých prostor se vyjadřuje hodnotami DnT,w, R’w nebo DnT,A. Čím vyšší je hodnota (v dB), tím lepší jsou vlastnosti. Hlavními prvky určujícími zvukově izolační vlastnosti materiálu jsou hmota, vzduchotěsnost a schopnost pohlcování zvuku. Některé regulační orgány vyžadují mezi kancelářemi hodnotu minimálně 35–45 dB.

Zkušenosti uživatelů:

30 dB (A)
Hovor v přilehlé místnosti je zřetelně slyšitelný a srozumitelný

40 dB (A)
Hovor v přilehlé místnosti je vnímán nejasně

50 dB (A)
Hovor v přilehlé místnosti není slyšet

Kročejová neprůzvučnost

Kročejová neprůzvučnost mezi podlažími představuje schopnost konstrukce izolovat zvuky nárazů vyvolané například chůzí. Vyjadřuje se v dB jako hladina akustického tlaku kročejového hluku L’nT,w. Čím nižší je hodnota, tím lepší je kročejová neprůzvučnost. V učebnách a kancelářích regulační orgány obvykle povolují max. L’nT,w ve výši 60 dB.

Jaké jsou hlavní ukazatele zvukové pohltivosti?

Zvukovou pohltivost vyjadřuje součinitel zvukové pohltivosti alfa (α) s hodnotou mezi 0 a 1,00. Nula představuje nulovou pohltivost (úplný odraz) a hodnota 1,00 vyjadřuje absolutní pohlcení dopadajícího zvuku. Tento činitel slouží ke stanovení obecně používaných ukazatelů zvukové pohltivosti, jež jsou vysvětleny níže:

Vážený činitel zvukové pohltivosti (αw)

Hodnota alfa W neboli αw se vypočítává v souladu s normou ISO 11654 pomocí hodnot praktického činitele zvukové pohltivosti αp při standardních frekvencích a porovnáním výsledků s referenční křivkou. Hodnotu αw uvádějí u svých výrobků všichni dodavatelé podhledů v Evropě.

Kamenná vlna využívaná ve výrobcích Rockfon nabízí v porovnání s mnoha jinými materiály nejvyšší výkon.

Ekvivalentní plocha absorpce zvuku (Aeq)

Zvuková pohltivost ostrůvků a přepážek se vyčísluje pomocí ekvivalentní plochy absorpce zvuku Aeq vyjádřené v m² na objekt. Hodnota Aeq se měří v souladu s normou ISO 354. Jedná se o plochu fiktivní pohlcující plochy αw = 1,00, jež by pohltila stejný objem zvuku jako testovaný ostrůvek nebo přepážka. Neexistuje žádná standardní „vážená“ ekvivalentní plocha absorpce zvuku a nejlepším způsobem porovnání plochého stropu se stropem s ostrůvky či přepážkami tak bude výpočet doby dozvuku pro jednotlivé místnosti a situace.

Ostrůvky a přepážky Rockfon nabízejí vysokou zvukovou pohltivost v situacích, kdy nejsou modulární zavěšené podhledy vhodné.

Třídy pohltivosti

Mezinárodní norma ISO 11654 dělí zvukovou pohltivost do pěti tříd: od A do E. Hodnoty αp se porovnávají s řadou fixních referenčních křivek. Rozpětí mezi referenčními křivkami je široké, takže třídy absorpce představují pouze hrubý ukazatel zvukové pohltivosti.

Mnoho stropů Rockfon nabízí zvukovou pohltivost třídy A.

Koeficient redukce hluku (NRC)

Koeficient redukce hluku (NRC) vypočtený v souladu s normou ASTM C423 představuje jednočíselné hodnocení zvukové pohltivosti (čím vyšší je hodnota, tím lepší jsou vlastnosti). Jedná se o matematický průměr naměřených součinitelů zvukové pohltivosti αs při frekvencích 250, 500, 1 000 a 2 000 Hz. Koeficient NRC představuje stejnou váhu napříč 0 intervalem frekvencí, což znamená, že není tak přesný jako hodnota αw.

Jaké jsou hlavní ukazatele zvukové izolace?

Zvuková izolace mezi místnostmi

Hodnota Dn,f,w je vyčíslením podélné zvukové izolace (v dB) zajištěné stropem mezi dvěma místnostmi. Čím je hodnota Dn,f,w vyšší, tím lepší je zvuková izolace mezi místnostmi. Hodnotu Dn,f,w lze pokládat za ekvivalent dříve používané hodnoty Dn,c,w.

Hodnotu Dn,f,w využívají odborníci na akustiku k vyjádření celkové zvukové izolace DnT,w (R’w; DnT,A) mezi přilehlými prostorami.

Izolace přímého zvuku

Izolace přímého zvuku v dB vyjádřená činitelem neprůzvučnosti (Rw) vyjadřuje útlum zvuku prostupujícího zavěšeným podhledem.

Stropy s vysokým činitelem neprůzvučnosti Rw pomohou zamezit průniku zvuků generovaných instalacemi přetlakového větrání do místnosti.

Hodnoty C a Ctr

K vyhodnocení účinku zvukové izolace v konkrétních podmínkách uvádějí laboratoře Dn, f, w nebo Rw s vyjádřením hodnot C a Ctr. C je zástupný termín pro „růžový“ šum jako je hovor, hudba, televize, hrající si děti atd. Ctr je zástupný termín pro hluk z dopravy. Čím nižší jsou hodnoty C a Ctr, tím lépe.

Jaký vliv má zvuková pohltivost na zvukovou izolaci mezi místnostmi?

Ve vztahu zvukové pohltivosti a zvukové izolace mezi místnostmi existuje výrazná synergie. Ta se v hodnotách Dn,f,w měřených laboratořemi neodráží. Při stejné hodnotě Dn,f,w může použití podhledu s vysokou zvukovou pohltivostí snížit hladinu akustického tlaku v přijímací místnosti.

Strop s nejvyšší hodnotou αw lépe zajistí omezení akustického tlaku ve vysílací i přijímací místnosti. Vliv zvukové pohltivosti na vnímanou hladinu akustického tlaku lze vypočítat a byl ověřen i testováním přímo na místě.

 S identickou hodnotou Dn,f,w (v tomto případě 44 dB) přispívá strop s vysokým činitelem neprůzvučnosti nižší hladině akustického tlaku než strop s nízkou hladinou neprůzvučnosti.

Produktová řada Rockfon dB

Produktová řada Rockfon dB byla navržena k blokování prostupu zvuku z místnosti do místnosti. Poskytuje jedinečnou kombinaci vynikající zvukové izolace a zvukové pohltivosti v jediném panelu.

Požár

Jak minerální vlna zamezí rozvinutí či rozšíření požáru?

Kamenná vlna je bezpečný základní materiál všech výrobků Rockfon. Je vyrobena z čedičové suroviny, jež je ze své podstaty nehořlavá.

Do testování protipožárních vlastností a souvisejícího vývoje investovala společnost Rockfon nemalé prostředky.Chování různých materiálů podle standardní časově/teplotní křivky normy ISO 834 o požární odolnosti. V rámci předcházení ničivým účinkům požárů se na stavební materiály vztahují evropská nařízení týkající se dvou vlastností:

Reakce na oheň

Ohnivzdornost

Jak se klasifikuje zápalnost materiálů?

Kritéria hodnocení EU Reakce na oheň (EN 13501-1) vyhodnocují zápalnost materiálu, rychlost uvolňování tepla, rychlost šíření plamene, rychlost vývinu kouře, emise toxických plynů, plamenně hořící kapky/částice a kombinaci těchto bezpečnostních aspektů.

Třída A1 představuje nejvyšší klasifikaci. Výrobky klasifikované třídou A1 nepřispívají k rozvoji ani šíření požáru. Nevytvářejí kouř ani hořící kapky.

Většina podhledů Rockfon je hodnocena třídou A1.

Co vyjadřuje požární odolnost?

Požární odolnost svědčí o tom, do jaké míry dokáže stavební prvek na uvedenou dobu zadržet požár a zamezit jeho šíření z jedné místnosti do druhé.

Vyhodnocují se 3 kritéria:

R: Únosnost a stabilita
E: Celistvost
I: Izolační schopnost

Protipožární vlastnosti kamenné vlny zajišťují, že stropní panely Rockfon nabízejí vynikající ochranu proti požáru.

Klima interiéru

Jakým způsobem výrobky Rockfon ovlivňují klima interiérů?

Nad kvalitou vnějšího vzduchu a ventilací kontrolu nemáme. Naše výrobky však dokáží vnitřní klima pozitivně ovlivnit, ať už jsou nainstalovány kdekoli.

 • Všechny naše výrobky splňují klasifikaci třídy E1, jež zaručuje, že převyšují požadavky Evropské unie pro emise formaldehydu.
 • Reprezentativní skupina našich výrobků získala ekologické označení Finnish Indoor Climate Label M1 a Indoor Climate Label, což dokazuje, že překračují zákonné emisní požadavky pro vnitřní prostředí.
 • Některé z našich výrobků disponují klasifikací dle ISO třídy 5 nebo nižší a vyhovují tak požadavkům na čisté prostory v aspektu emisí částic.
 • Pří výrobě nepoužíváme fotokatalyzátory, jež mohou podle vědeckých studií způsobovat sekundární emise se škodlivým účinkem na lidské zdraví. (WHO 1989, Wolkoff a kol. 1997).

Proč je odraz světla pro klima interiéru důležitý?

Špatné osvětlení může způsobit vyšší zrakovou námahu, únavu a bolesti, což pravděpodobně povede ke zhoršení výkonu, zejména pracuje-li se s vizuálním zařízením, jakým je například výpočetní technika. Vzhledem k tomu, že tento typ práce je dnes velmi běžným, bude význam osvětlení pro zdraví zraku a pracovní výkonnost pravděpodobně stále důležitější. Světlo je důležité pro naše blaho i pracovní výkony.

Kvalita moderního umělého osvětlení se zlepšila. Nejpohodlnějším a nejhospodárnějším zdrojem světla však nadále zůstává slunce, ačkoli není vždy dostačující a často se kombinuje se světlem umělým. Proto je důležité nejen množství, ale i kvalita světla. Obojí je třeba přizpůsobit pracovním podmínkám v místnosti. Schopnost stropu odrážet světlo povede ke snížení účtů za elektřinu a zároveň zlepší kvalitu světelných podmínek. Kromě slunečního a umělého světla můžeme dále rozlišovat mezi přímým a nepřímým světlem. Přímé světlo osvětluje přímo, kdežto nepřímé je výsledkem světelného odrazu. Strop je jedinou zcela viditelnou plochou místnosti. K efektivnímu využití světla proto musí být odraz světla co nejvyšší.

Strop se správnou kombinací vysoké světelné odrazivosti a dobrou šiřitelností (difúzí) světla zajistí rovnoměrné a správné šíření světla v místnosti, což omezí nutnost používat svítidla.

Tepelně izolační vlastnosti stropních desek

Lepší izolace budov efektivně omezí objem emisí CO2 a je snadno dosažitelným cílem boje proti klimatickým změnám. Izolace současně sníží zbytečné plýtvání fosilními palivy související se zástavbou, která odpovídá za 40 % spotřeby energie v EU a USA a významně přispívá k vytváření emisí CO2 lidskou činností. Energeticky efektivnější budovy s nižším objemem emisí CO2 potřebují i rozvojové země potýkající se s energetickou chudobou a znečištěním ovzduší.

Přestože se zaměřujeme především a akustická řešení, existují i situace, kdy lze výhody vnitřní tepelné izolace základního materiálu ROCKWOOL účinně využít jako hlavní součást stropních desek Rockfon.

Příkladem může být výstavba nákupních středisek nad parkovacími garážemi, budovy s plochou střechou nebo starší stavby se studenými sklepy. Stropy Rockfon je třeba pokládat za součást celkového řešení tepelné izolace se zohledněním stavební fyziky budovy (např. kondenzace, zamezení vzniku tepelných mostů atp.). Nabízíme výrobky navržené speciálně pro tepelnou izolaci v kombinaci s akustickou pohltivostí.

Čištění a hygiena

Lze stropy a stěnové panely Rockfon čistit?

Všechny naše stropy lze čistit vysavačem s měkkým kartáčovým nástavcem.

Některé podhledy (například Rockfon Blanka s mikrotexturovaným povrchem) lze čistit vlhkým hadříkem nebo houbou.

Produkty Rockfon MediCare Plus a Rockfon MediCare Air mají odolný, vysoce vodoodpudivý povrch odolávající zředěným roztokům amoniaku, chloru, kvartérního amoniaku a peroxidu vodíku. Dvakrát ročně je lze v souladu s protokolem definovaným odborníky rovněž dezinfikovat parním čištěním pomocí přizpůsobeného povrchového mopu.

Další informace o možnostech čištění našich výrobků naleznete v části věnované produktům.

Představuje kamenná vlna živnou půdu pro mikroorganismy?

Naše stropní desky jsou vyrobeny z vodovzdorné kamenné vlny. Kamenná vlna nepředstavuje žádnou výživu pro následující mikroorganismy (testováno v souladu s normami JIS Z 2801:2000, ASTM C 1338-96 a NFS 90-351:2013):

 • Escherichia coli
 • Zlatý stafylokok
 • Methicilin-rezistentní zlatý stafylokok (MRSA)
 • Stachybotrys chartarum
 • Penicillium brevicompactum
 • Alternaria tenuissima
 • Aspergillus Brasiliensis
 • Sporobolomyces roseum
 • Rhodotorula mucilaginosa

Řada Rockfon MediCare nabízí čtyři úrovně hygienického výkonu (Rockfon MediCare Standard, Rockfon MediCare Plus, Rockfon MediCare Air a Rockfon MediCare Block), jež jsou navrženy ke splňování požadavků zón s různými úrovněmi infekčního rizika ve zdravotnických zařízeních.

Veškeré produkty Rockfon MediCare splňují požadavky na nízké emise částic a jsou klasifikovány pro použití v čistých prostorách dle ISO třídy 5 či lepší (ISO 14644-1).

Odolnost proti nárazům

Odolávají desky a panely Rockfon mechanickým nárazům?

Odolnost stavebních materiálů proti nárazům je spolu se zvukovou pohltivostí důležitou otázkou ve školách a tělocvičnách. Stropy v těchto prostorách musí být schopné zvládnout náročnější než průměrné nároky na opotřebení a častější demontáže.

Odolnost zavěšených podhledů proti nárazům se testuje v souladu s přílohou D normy EN 13964:2014 a hodnotí se stropní systém jako celek (desky a všechny komponenty rastru). Definují se tři třídy odolnosti proti nárazům:

 • Stropy třídy 1A je třeba instalovat ve všech sportovních halách využívaných k míčovým sportům se silnými nárazy.
 • Stropy třídy 2A lze instalovat ve sportovních střediscích využívaných k míčovým sportům se slabšími nárazy a ve vysoce zatížených školních prostorách.
 • Stropy třídy 3A instalujeme v místnostech, jejichž strop musí splňovat základní požadavky na odolnost proti nárazům, např. ve třídách a školních chodbách.

Testovací postup odolnosti proti nárazům naznačí schopnost stropu odolat náhodným dopadům míče za běžných podmínek ve sportovních halách.

Stropy Rockfon Boxer mají zesílený povrch, jenž jim propůjčí vynikající mechanickou odolnost. Nejvyšší odolnost proti nárazům ve své třídě poskytuje materiál Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A.

Udržitelnost

Rockfon a udržitelnost

V rámci portfolia skupiny ROCKWOOL Group je podstata veškerého našeho konání spojena úsilím uvolnit přírodní sílu kamene k obohacení moderního života.

Naše produkty zákazníkům a jejich komunitám pomáhají řešit problémy moderního života poskytováním komfortu, bezpečnosti a efektivity využívání zdrojů. Kámen je nejpodstatnější surovinou výroby minerální vlny a základem, na němž jsme založili své podnikání.

Neustále se snažíme podpořit vaše přání v oblasti udržitelnosti bez ohledu na to, zda chcete získat certifikaci pro celou budovu dle schématu udržitelnosti nebo se zaměřit úžeji mimo jiné na cirkulární využívání zdrojů, nízké emise, klima interiéru nebo odpovědné využívání zdrojů.

Transparentně dokumentujeme a sdělujeme informace k udržitelnému profilu vlastních výrobků pomocí prohlášení o trvale udržitelnosti produktů, jež jsou uzpůsobena rámci hlavních schémat udržitelnosti budov a prohlášení EPD.

Označení CE

Jaké vlastnosti produktů Rockfon deklaruje z hlediska označení CE?

Zákazníci potřebují deklarovanému výkonu výrobců podhledů důvěřovat – což je vlastně účelem označení CE. Evropský výbor pro normalizaci (CEN) zavedl normu EN 13964 pro zavěšené stropy, která je závazná od 1. července roku 2007.

Cílem normy je usnadnit porovnání vlastností zavěšených podhledů. K tomuto účelu definuje vlastnosti produktu,  jež mohou či musí být uvedeny na štítcích výrobků a v produktové dokumentaci. V zájmu maximální míry informací poskytovaných zákazníkům jsme vybrali množství parametrů, jež jsou nyní ke každému z našich produktů s označením CE deklarovány. Kromě povinných vlastností, jako jsou reakce na oheň a emise formaldehydu deklarujeme také údaje o zvukové pohltivosti, pevnosti v tahu za ohybu, odolnosti, tepelně-izolačních vlastnostech a informujeme zákazníky o hodnotách odrazu světla, odolnosti proti nárazům a zvukově-izolačních charakteristikách.

Všechny naše důležité stropní desky jsou od října roku 2005 opatřovány označením CE ve všech našich továrnách v Evropě. Navíc jsme zvolili nejvyšší úroveň atestu
shody se systémem AVCP1. Znamená to, že nezávislá certifikační organizace – belgická asociace pro certifikaci stavebních materiálů BCCA – ověřila náš počáteční typový program testování a neustále dohlíží na naši produktovou dokumentaci i výrobní kapacity. Všechny hodnoty deklarované systémem AVCP1 a 3 byly testovány a ověřeny nezávislými akreditovanými laboratořemi. Díky naší průběžně auditované kontrole tovární výroby mohou mít navíc zákazníci jistotu, že pokaždé obdrží výrobky splňující standardy výkonnosti deklarované pod označením CE.

Všechny stropní rastry Chicago Metallic™ a komponenty nosné konstrukce rovněž nesou označení CE s deklarací povinných hodnot reakce na oheň, trvanlivosti a nosnosti. Náš certifikovaný systém zabezpečování kvality zajišťuje, že deklarovaný výkon produktu je vždy spolehlivý a jednotný.

Najděte nás

Zobrazit

Showing
Offices & Factories near you