Právní upozornění

Veškerý obsah webových stránek je majetkem společnosti ROCKWOOL A/S chráněným autorskými zákony. Povolení k používání dokumentů (např. výročních zpráv, zpráv o životním prostředí, tiskových zpráv, bezpečnostních listů atd.) pocházejících z webových stránek se uděluje za předpokladu, že (1) bude na všech výtiscích uvedeno upozornění na autorská práva společnosti ROCKWOOL A/S, (2) používání těchto dokumentů z webových stránek bude určeno pouze pro informační a nekomerční účely a obsah nebude kopírován ani zveřejňován v žádném síťovém počítači ani vysílán v žádném médiu a (3) nebudou v dokumentech prováděny žádné úpravy. Používání k jakýmkoli jiným účelům je výslovně zakázáno a může mít za následek přísné občanské a trestní sankce.

Design a rozvržení webových stránek je majetkem společnosti ROCKWOOL A/S. Jakékoli oprávnění k používání výše uvedených dokumentů nezahrnuje design či rozvržení webových stránek nebo jiných webových stránek vlastněných či spravovaných společností ROCKWOOL A/S (dále jen „webové stránky ROCKWOOL“). Design a rozvržení stránek ROCKWOOL není dovoleno vcelku ani částečně kopírovat či napodobovat. Žádné logo, grafika ani obrázek z jakéhokoli webu ROCKWOOL nesmějí být bez výslovného souhlasu společnosti ROCKWOOL A/S kopírovány ani opakovaně přenášeny.

Společnost ROCKWOOL A/S nenese žádnou zodpovědnost za vhodnost informací obsažených v dokumentech a souvisejícím grafickém obsahu zveřejněném na webu pro jakýkoli účel. Všechny dokumenty a související grafický obsah jsou poskytovány „tak jak jsou“, v rozsahu povoleném zákonem a bez jakýchkoli záruk. Zatímco nic v tomto právním upozornění nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za podvodně učiněná zkreslená prohlášení nebo za smrt či zranění způsobená naší nedbalostí, společnost ROCKWOOL A/S nebude v žádném případě odpovídat za žádné přímé, nepřímé nebo následné škody ani za jakékoli jiné škody plynoucí ze ztráty užívání, údajů či zisků ať už v rámci smlouvy, nedbalostí či jiným jednáním vzniklým v souvislosti s používáním informací dostupných na webových stránkách.

Dokumenty a související grafický obsah zveřejněné na webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti či typografické chyby. Ve společnosti ROCKWOOL A/S usilujeme o zachování konstantních a bezchybných služeb, avšak nedokážeme zaručit, že webové stránky či nabízené služby budou vždy k dispozici nebo nebudou obsahovat chyby. Přestože k ochraně obsahu webových stránek proti známým virům používáme antivirový software, společnost ROCKWOOL A/S nemůže zaručit, že materiál a soubory ke stažení z webu nebudou obsahovat žádný škodlivý kód. Vaší povinností je zabezpečit opatření k ochraně vlastního počítačového systému proti virům. V rozsahu povoleném zákonem společnost ROCKWOOL A/S nepřijímá žádnou odpovědnost plynoucí z jakýchkoli chyb webových stránek nebo jejich nedostupnosti.

Veškeré hypertextové odkazy zobrazené na webových stránkách uvádíme pouze pro vaše pohodlí. Rozhodnete-li se přejít na jakýkoli hypertextový odkaz, opustíte prostředí našeho webu. Společnost ROCKWOOL A/S nekontroluje ani nepodporuje obsah žádných jiných webových stránek a nepřebírá odpovědnost plynoucí z používání jakýchkoli hypertextových odkazů.

Ochranné známky

ROCKWOOL Rockfon, Rockpanel, Grodan, Lapinus a názvy dalších produktů, na něž se zde odkazuje, jsou obchodními značkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti ROCKWOOL A/S a jejích přidružených společností, jež nelze bez jejich předchozího písemného souhlasu používat.