Zlepšení zdraví a pohody pomocí normy WELL Building Standard™

29. ledna 2021

Ve společnosti Rockfon jsme přesvědčeni, že lidské zdraví závisí na prostředí, které nás každý den bezprostředně obklopuje. Vzhledem k tomu, že 90 % svého času trávíme uvnitř, je navrhování prostor, které se zaměřuje na pocit pohody a snahu o udržitelnost, rostoucím oborovým standardem, který již nelze déle přehlížet.

Stavební standard WELL certified

Kancelářská budova Parallell v Oslu byla postavena podle stavebních standardů WELL

Mezinárodní institut International WELL Building Institute™ (IWBI) stojí v čele celosvětového hnutí za transformaci budov a komunit tak, aby pomáhaly lidem prospívat. Norma WELL Building Standard™ se při rozhodování o designu, konstrukci, provozu a vývoji zaměřuje primárně na zájmy člověka, a tím upřednostňuje lidské zdraví a pocit pohody.

Abychom o tom zjistili více, hovořili jsme s obchodní ředitelkou institutu IWBI Jessicou Cooper, která se s námi podělila o své postřehy o významu certifikace WELL, o informace o nedávno zavedené normě WELL v2 a o tom, jak vybírat správné materiály pro zdravé budovy.

Význam certifikace WELL

Jaký je hlavní rozdíl mezi certifikací WELL a jinými systémy hodnocení budov? Co je od sebe nejvíce odlišuje?

Norma a certifikace WELL znamená přístup „člověk na prvním místě“, a tím klade prioritu na lidské zdraví a pocit pohody. Jedná se o certifikační program založený na důkazech a ověřený výsledky, což znamená, že projekty musejí prokázat, že prostor není pouze navržen tak, aby byl zdravý, ale že se na zdraví člověka opravdu podílí. Projekty, které certifikaci WELL splňují, prokázaly, že zdraví, štěstí a produktivita osob, které tyto prostory užívají, jsou nejvyšší prioritou. Pro společnosti by to mohlo znamenat větší atraktivitu i možnost udržet špičkové talenty. Pro rezidence by to mohlo znamenat zdravější rodiny a vyšší kvalitu života.

Existuje nějaká kvantifikovaná ekonomická výhoda spojená s certifikací typu WELL v budově? Jaké jsou výhody výběru správných materiálů pro vnitřní klima?

Výzkum z projektů WELL odhaluje měřitelný dopad a výhody certifikace WELL, jako je vyšší kvalita ovzduší a lepší spolupráce mezi zaměstnanci. Jako jeden z příkladů lze uvést londýnskou kancelář společnosti Cundall, která získala certifikaci WELL Certified Gold (zlatou úroveň). Kancelář se zaměřila na zvýšení kvality vnitřního ovzduší, včetně nepřetržitého monitorování oxidu uhličitého (CO2) a těkavých organických sloučenin (VOC), a ušetřila společnosti 200 000 GBP tím, že počet dnů nemocenské na jednoho zaměstnance za rok se snížil o čtyři dny a fluktuace zaměstnanců se snížila o 27 %.

Existuje nějaká kvantifikovaná ekonomická výhoda spojená s certifikací typu WELL pro vlastníka budovy? Co by mělo být tím hlavním důvodem, proč by měl vlastník budovy do certifikace WELL investovat?

Vlastníci budov nám říkají, že usilují o certifikaci WELL, aby přilákali a udrželi kvalitní nájemce, maximalizovali finanční přínos z nájemného a prodejní hodnotu prostor, minimalizovali riziko incidentů a zlepšili vztahy s akcionáři zvýšením skóre GRESB a ESG pro zdraví a pocit pohody. Velký důraz kladou také na to, aby se odlišili od konkurence, a měli marketingový „příběh“, což jim certifikace WELL přináší.

Projekty, které certifikaci WELL splňují, prokázaly, že zdraví, štěstí a produktivita osob, které tyto prostory užívají, jsou nejvyšší prioritou.

Jessica Cooper

OBCHODNÍ ŘEDITELKA INSTITUTU INTERNATIONAL WELL BUILDING INSTITUTE

Jaké jsou výhody, jež mohou obyvatelé v „budově WELL“ spatřovat?

Normu WELL tvoří prvky zásad i prvky designu, což znamená, že některé prvky této normy mohou být hmatatelnější než jiné. Prvky, jako je biofilie nebo přístup k přírodě pomáhající snižovat stres a zlepšovat duševní zdraví, návrh osvětlení dle cirkadiánního rytmu přinášející podporu energie během celého dne a nočního spánku, nebo ergonomické vybavení stimulující pohyb i fyzickou podporu, představují jen několik příkladů designových prvků normy WELL, jež jsou patrné ihned při vstupu do daného prostoru.

Jak důležité je mít budovu WELL ve světě po pandemii?

Potřeba využívat naše budovy – domovy, kanceláře, školy – jako nástroje veřejného zdraví bude nyní hmatatelná více než kdy jindy. Lidské zdraví je neoddělitelně spjato jak se zdravím naší planety, tak se silou socioekonomických institucí, které podporují každodenní život. Jsme optimisty a věříme, že korporace, kapitálové trhy i společnost jako celek vyjdou z této krize silnější a chytřejší a že význam lidského zdraví pro celosvětovou ekonomiku bude ještě důležitější.


Verze 2 normy WELL

Nedávno jste vydali druhou verzi normy WELL. Jaká potřeba vás k této revizi vedla?

Norma WELL je podpořena vědou a postavena na důkazech. Neustále pracujeme na novém výzkumu, jenž nám umožňuje efektivněji transformovat budovy a organizace způsoby, které zlepšují zdraví a pohodu a pomáhají lidem prospívat. Všechno, co jsme se naučili od zavedení původní verze normy WELL (WELL v1), jsme nasměrovali do robustnějšího, přístupnějšího, přizpůsobivějšího a spravedlivějšího systému hodnocení. Norma WELL verze 2 se i nadále opírá o osvědčené postupy v oboru a inovace podložené důkazy, přičemž slouží jako základ, na němž je celý ekosystém normy a certifikace WELL postaven.

V čem je norma verze 2 lepší než verze 1?

Norma WELL v2 je dosud nejpřísněji testovanou a prověřenou verzí normy WELL Building Standard (WELL). Norma WELL v2, jež stojí na průkopnické základně první verze normy WELL Building Standard (WELL v1), čerpá odborné znalosti od tisíců uživatelů této normy a certifikace, lékařů, zdravotníků, odborníků na veřejné zdraví a vědců z oblasti stavebnictví z celého světa.

Potřeba využívat naše budovy – domovy, kanceláře, školy – jako nástroje veřejného zdraví bude nyní hmatatelná více než kdy jindy.

Jessica Cooper

OBCHODNÍ ŘEDITELKA INSTITUTU INTERNATIONAL WELL BUILDING INSTITUTE

Mohla byste uvést některé z nejdůležitějších změn?

Sada vylepšení, kterou v normě WELL v2 najdete, je zaměřena na to, aby byla norma WELL flexibilnější, otevřenější a optimalizovaná pro všechny typy projektů ve všech částech světa. Chápeme, že zdravotní problémy se v různých částech světa liší, a proto jsme v rámci této normy vytvořili více schémat, která vyhoví potřebám na místní úrovni.

Norma WELL v2 také rozšiřuje počet koncepcí zaměřených na zdraví, které WELL zahrnuje, a to ze sedmi na deset (Vzduch, Voda, Výživa, Světlo, Pohyb, Tepelná pohoda, Zvuk, Materiály, Mysl a Komunita, plus další kategorie, která oceňuje Inovace). Navíc odráží aktuální výzkum. Norma WELL v2 se snaží trh připravit na nepřetržité monitorování a zajišťuje, aby průběžný výkon zůstal nejvyšší prioritou. Rámec normy WELL v2 prostřednictvím přizpůsobených hodnotících tabulek a vyvíjející se databáze klíčových prvků umožňuje, aby mohly projektové týmy sledovat klíčové prvky, které jsou pro ně nejcennější a nejúčinnější.

Výběr správných materiálů pro zdravé budovy

Můžete nám říci něco více o úloze akustiky ve zdravých budovách zítřka?

Ukázalo se, že hluk, jako provoz a doprava, různými způsoby omezuje zdraví a pohodlí osob. Například účinky vnějšího hluku z dopravy nebo průmyslových zdrojů mohou způsobovat poruchy spánku, zvýšený krevní tlak a snížení mentálních dovedností u dětí školního věku.

Koncepce Zvuk normy WELL si klade za cíl posílit zdraví a pocit pohody obyvatel pomocí parametrů na akustické pohodlí, které jsou formovány zkušenostmi obyvatel v zastavěném prostředí.

Jak důležité je vybrat pro novou budovu ten správný materiál, aby mohla získat certifikaci WELL?

Koncepce Materiály normy WELL si klade za cíl snižovat expozici člověka chemickým látkám, které mohou mít vliv na zdraví při výstavbě, přestavbě, zařizování a provozu budov – ať už se jedná o přímou expozici, nebo expozici prostřednictvím kontaminace životního prostředí. Norma WELL vyžaduje, aby projekty splňovaly klíčové prvky napříč všemi 10 koncepcemi, včetně koncepce Materiály. Porozumění materiálovému složení zařízení a vybavení bude tudíž v celém procesu důležitým krokem.

Zjistěte, jak vám společnost Rockfon může pomoci na vaší cestě za certifikací WELL.

Jakou roli hrají při certifikaci WELL stropní materiály, zejména pak v kategoriích akustiky, osvětlení a materiálů?

Jsou zapotřebí povrchy snižující zvuk. Pokud v otevřených prostorech pro spolupráci chybí na stropech zvuková pohltivost, odražený zvuk může pracovníky rušit. Stropy obvykle představují největší oblast pokrytí. Pokud zde tedy aplikujeme vysoce pohltivé materiály, zajistíme v obsazeném prostoru ty nejlepší výsledky v oblasti snižování dozvuku a řízení srozumitelnosti řeči i hladiny hluku.

Neustále pracujeme na novém výzkumu, jenž nám umožňuje efektivněji transformovat budovy a organizace způsoby, které zlepšují zdraví a pohodu a pomáhají lidem prospívat.

Jessica Cooper

OBCHODNÍ ŘEDITELKA INSTITUTU INTERNATIONAL WELL BUILDING INSTITUTE

Máte nějaké rady pro architekty a inženýry ohledně vlastností, jimž musí věnovat při výběru nových stavebních materiálů pozornost?

Architektům i inženýrům doporučujeme, aby vzali v potaz výkonnost napříč všemi 10 koncepcemi normy WELL – Vzduch, Voda, Výživa, Světlo, Pohyb, Tepelná pohoda, Zvuk, Materiály, Mysl a Komunita plus další kategorie, která oceňuje Inovace. Konkrétně je užitečné zamýšlet se nad vším: počínaje tím, jak mohou složky stavebního materiálu ovlivňovat kvalitu ovzduší, přes to, jak může použití materiálu podporovat akustický komfort (anebo mu bránit), a konče tím, zda může estetičnost přispět k celkové kvalitě světla a případně také biofilii. Všechny tyto aspekty hrají důležitou roli v celkových dopadech na zdraví a pohodu v prostoru.

 

Chcete, aby měla vaše budova certifikaci WELL? Pak si zvolte společnost Rockfon a zjistěte, jak vám můžeme na vaší cestě k certifikaci WELL pomoci.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte webové stránky mezinárodního institutu International WELL Building Institute™ (IWBI).

 

Sounds Beautiful